9817. —Ό Μάιος ήτοι Συλλογή διαφόρων νέων ασμάτων εκδοθείσα Ύπό Έμμ. Γεωργίο». Σαμίου. "Εκδοσις έ'κτη Περιέχουσα τήν φωνήν τών ανθέων και τών χρωμάτων.— Ή νεότης-------εγκαίρως. Α. Δουμάς.— Έν Άν)ηναις, τΰποις Φ. Καρα- μπίνη. 1863. Είς 8ον μικρόν, σ. 128. Πρβλ. αριθ. 6499, 7324 και 8800. IB 122, 1923.

Ο Μάιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Μάιος