9816. - Όλλενδόρφου νέα μέθοδος έφηρμοσμένη είς την Γαλλικήν γλώσ- σαν. Κ' έν διαστήματι έ'ξ μηνών Λαλεΐν και γράφειν αυτήν διδάσκοΐ'σα. Ύπό Π. Γάνδου. Καθηγητού έν Φραγκφόρτη. Έκ τοΰ Γερμανικού μεταφρασθεΐσα έκ τής δε- κάτης αυτής εκδόσεως ύπό 'Αλεξάνδρου Γκαρπολα Τηλεγραφητοΰ Α' τάξεως. Δαπάνη τοΰ βιβλιοπώλου έκδοτου Νικολάου Β. Νάκη. "Εκδοσις δευτέρα. Βιβλιοπωλεΐον Ν. Β. Νάκη. 'Οδός Αιόλου 'Αριθ. 377. 1863. [έν Ο. β':] τΰποις Εύαγγελισμοΰ, Δημητρίου Καρακατσάνη. Είς 8ον, σ. ιδ' + 584. Πρβλ. αριθ. 9280. ΛΒΠ 9635, ΜΞΗ 2357. -Χ-
Π.Γάνδου

Ολλενδόρφου νέα μέθοδος εφηρμοσμένη είς την Γαλλικήν γλώσσαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολλενδόρφου νέα μέθοδος εφηρμοσμένη είς την Γαλλικήν γλώσσαν