9815. — Όλίγαι λέξεις εις δσα ό κ. Ί[ωάννης] Τυπάλδος Καπελέτος έξέμεσεν έν τη Βουλή μετά την άναβολήν αυτής, [κάτω:] 'Αντώνιος Βριόνης Έν Κέρκυρα, tfj 11/23 'Οκτωβρίου 1863 Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Μφ. 024χ0 32. Πολιτικού περιεχομένου. ΔΑΚ—. -*·
Αντώνιος Βριόνης

Ολίγαι λέξεις εις όσα ο κ. Ί[ωάννης] Τυπάλδος Καπελέτος εξέμεσενεν τη Βουλή μετά την αναβολήν αυτής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολίγαι λέξεις εις όσα ο κ. Ί[ωάννης] Τυπάλδος Καπελέτος εξέμεσενεν τη Βουλή μετά την αναβολήν αυτής,