9814.— Ό Λεωτσάκος ή οί μάρτυρες της Κΰί>νου, δράμα τραγικόν εϊς δΰο πράξεις ύπό Ν. Δ. Λυμπερίου. Σΰρος 1863. Είς 8ον, σ. 22. ΕΤΒ 1083. *
Ν. Δ. Λυμπερίου

Ο Λεωτσάκος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Λεωτσάκος