9813.— Ό Λέλεκας και ό Σπαρτσίνης. Διάλογος. Κέρκτιρα Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Α. αδελφών Κάων. 1863. Είς 8ον σ. 8. Στίχοι. Συγγραφεύς, κατά Legrand 2377, ό Γεράσιμος Μαρκοράς. Λέλεκας, δηλ. πελαργός, κατά μετάφρασιν, τό δνομα τοϋ Άρμοστοϋ Storks. Σπαρτσίνης ήτο τό παρωνύμιον τοϋ Προέδρου της Γερουσίας Δημ. Καρούσου. ΛΟΒ. Κ 1/1.
Γεράσιμος Μαρκοράς

Ό Λέλεκας και ο Σπαρτσίνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Λέλεκας και ο Σπαρτσίνης