9812.-Ό Κορνήλιος Κ. Φέλτων, υπό Γ[εωργίου] Δ. Κ[ανάλη] έν Ζα- κΰνίίω τυπογραφεΐον «Αυγή». 1863 Εις 8ον, μικρόν, σ. 8. Έν σ. 2: Έκ τοΰ 7ου 'Αριθμού τοϋ Περιοδικοΰ Ίπποκρήνη. ΦΜ—, UH. 1388. 11. *
Γ[εωργίου] Δ. Κ[ανάλη]

Ο Κορνήλιος Κ. Φέλτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Κορνήλιος Κ. Φέλτων