9811. — Ό κερδοσκόπος 'Αμερικανός ιεραπόστολος Χίλλ, Καλλισπέρης και Συντρο- φιά. Έν Άί)ήναις, τη 16 Μαρτίου 1863. Γούλας Ίωαννίδης. Εις 8ον, σ. 16. Κουμανούδης 3, 92.
Γούλας Ίωαννίδης

Ό κερδοσκόπος Αμερικανός ιεραπόστολος Χίλλ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό κερδοσκόπος Αμερικανός ιεραπόστολος Χίλλ