9809.-Οί τάφοι της 'Αργολίδος, ή Ύμνος εις την έλευθερίαν. Τοΰ εξό- ριστου τοΰ Ναυπλίου άσμα πρώτον ύπό Σπυρίδωνος Γ. Μαλακή, Κεφαλλήνος λεπτουρ- γοΰ. Έν 'Αθήναις τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. όδός Νικίου αριθ. 15 1863 Εις 8ον, σ. ιδ' + 55 + η'. ΕΒΕ. Ν. Φ. 743Κ, IEEE 406. ·*
Σπυρίδωνος Γ. Μαλακή,

Οι τάφοι της Αργολίδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι τάφοι της Αργολίδος