9807.-Οί Μοϊκανοί τών Παρισίων. Μυίϊιστόρημα Αλέξανδρου Δουμά Μεταφρασθέν υπό Ν. Δεστουνιανου και εκδοθέν ύπό Γ. Άναστοχοόλοο. Τόμος Α'. Έν 'Αθήναις, τΰποις τών Μοϊκανών τών Παρισίων. 1863. Εις 8ον, φ. 2 ά.α. + σ. δ' + 766. Τφ αΰτφ έτει : Τόμος Β' σ. 399. ΜΒΑ 579, ΜΠΑ 860, 861, ΛΕΥ—, ΦΜ—.
Αλέξανδρου Δουμά

Οι Μοϊκανοί των Παρισίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Μοϊκανοί των Παρισίων