9806· — Οικονομολογικοί τίνες σκέψεις έπ' ευκαιρία τοΰ περί Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων φυλλαδίου τοΰ κ. Ι. Σούτσου, ύπό Σταύρου Βλάχου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη. (έν ύδω Άγ. Μάρκου και Μιλτιάδου). 1863. Εις 8ον, σ. 29. ΓΕΝ. Κ. G. 642, ΔΑΚ—. Μ-
Σταύρου Βλάχου.

Οικονομολογικοί τίνες σκέψεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οικονομολογικοί τίνες σκέψεις