9805. - Οικογένεια Πεναρβάν. Ύπό Jules Sandeau. Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού Ύπό Α. Γ. °Εν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά. (Όδός Πειραιώς). 1863. Εις 8ον, σ. 191. ΕΒΕ- Ν. Φ. 2918, ΒΒ—. -*
Jules Sandeau

Οικογένεια Πεναρβάν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οικογένεια Πεναρβάν