9804.-Οί 'Επτανήσιοι προς την μητέρα Έλλάδα και ή Ελλάς προς τους Επτανησίους [έν τέλει:] Έκ τοϋ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία». Εις 8ον, σ. 8. "Ανευ έτους, άλλα πιθανώτατα τοΰ 1863. Ποιήματα τοΰ Σπυρίδωνος Άραβαν- τινου Κωνσταντινίδου. ΔΑ Κ—. -*-
Σπυρίδωνος Άραβαν-τινου Κωνσταντινίδου

Οι Επτανήσιοι προς την μητέρα Ελλάδα και η Ελλάς προς τους Επτανησίους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Επτανήσιοι προς την μητέρα Ελλάδα και η Ελλάς προς τους Επτανησίους