9802.-Οι "Αθλιοι ύπό Βίκτορος Ούγου Μεταφρασΐ'ίέντες έκ τοΰ γαλλικού ύπό Ι. Ίσιδωρίδοο Σκολίσίΐ?. Τόμος Τρίτος. Έν Βιέννη. 1863. Είς 12ον, σ. 267. Τφ αύτφ έτει: Τόμος Τέταρτος. Έν Τεργέστη Τύποις τοϋ Αύστριακοΰ Λόϋδ. σ. 263. Περί τοΰ πρώτου τό- μου πρβλ άνωτ. αριθ. 9266. *
Βίκτορος Ούγου

Οι Άθλιοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Άθλιοι