9801. -'Οθωμανικός κώδιξ (Κανουνναμέ) περί γαιών ή άφθαρτων κτημά- των, μεταφρασίϊείς έκ τοΰ Τούρκικου ύπό Δ. Α. Κουμουνδουράκη, πληρεξουσίου Οίτυ- λου Έν τή Έτ^νική Συνελεύσει. 'Αθήνησι, τύποις Λακωνίας. 1863. ΕΙς 8ον, α. 60. IEEE 244, ΓΕΝ. Turk. Hist. 385, IB 8, 144. -Η-
Δ. Α. Κουμουνδουράκη,

Οθωμανικός κώδιξ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οθωμανικός κώδιξ