9800.-Ό θρίαμβος τής ηθικής, [έν τέλει:] Ό χθες και πρώην και νΰν και εσαεί Οδτις. 'Αθήνησι τήν 14 Μαρτίου 1863. (Διανέμεται δωρεάν). Εις 8ον, σ. 16. ΓΕΝ. Κ. G. 272, ΛΟΒ. Κ 1/1. #¦

Ο θρίαμβος της ηθικής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο θρίαμβος της ηθικής,