9799. - Ό Θεός καϊ ή Ελλάς. Μφ. 0.36x0.49. Περιέχει δύο «Τραγούδια τοΰ χωρικού έλληνος» υπό Β. Βενδεβή Ήπειρώ- του, ύπό τους τίτλους: «Ή χαρά>, και «οί πόθοι». Κάτω: Τύποις Δ. Μαυρομματη.— 'Επί τή έπι- κειμέντ) έλεύσει τοΰ βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α', ούτινος προτάσσεται ή είκών. Άνευ έτους, αλλά τοΰ 1863. ΓΕΝ—. -Η-
Β. Βενδεβή Ήπειρώ-του,

Ο Θεός και η Ελλάς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Θεός και η Ελλάς.