9797.-Ό ενθουσιασμός τοΰ Κρασοπατέρα [κάτω:] Ι. Α. Άραβαντίνός. Έκ τοΰ τυπογραφείου Ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.29 Χ 0.41. Στίχοι υπέρ τής Ενώσεως. Άνευ έτους, αλλά τοΰ 1863. IEEE—.
Ι. Α. Άραβαντίνός

Ο ενθουσιασμός του Κρασοπατέρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο ενθουσιασμός του Κρασοπατέρα