9796. - Ό έναστρος ουρανός. "Ητοι έγχειρίδιον Πρακτικής 'Αστρονομίας συν- ταχθέν επι τη βάσει πολλών νεωτέρων ευρωπαϊκών συγγραμμάτων και εκδοθέν υπό Ίωάννο?) Ραπτάρχοο δαπάναις Γ. Ζαρίφη. — «Έρωτώμεν την φΰσιν-----μόνης λέ- ξεως». Λαβοαζιέρος.— Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Έπταλό- φου 1863. Εις 8ον, σ. 160. ΜΔΝΦ τοϋ 1864, άρι*. 27. *

Ό έναστρος ουρανός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό έναστρος ουρανός