9794.-Ό Γεροστάθης ή 'Αναμνήσεις τής παιδικής μου ηλικίας, ύπό Λέοντος Μελά.— «Κειμήλια έσθλά καϊ νέοισι χρήσιμα». (Ενριπίδου)—"Εκδοσις τετάρτη μετά εικονογραφιών. Ι. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. (Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212). 1863. Εις 16ον, σ. 192. ΜΒΑ. 1280.
ΛέοντοςΜελά

Ο Γεροστάθης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Γεροστάθης