9792.-Ό Γέρο - Θανάσης ή ή ιστορική αλήθεια των πραγμάτων. Ζάκυν- θος, τή 6/18 Σεπτεμβρίου 1863. (Τυπογραφεΐον «ό Ζάκυνθος»). Κωνσταντίνου Ρωσ- σολίμου. Εις 8ον, σ. 16. ΧΣΤ-. #¦

Ο Γέρο - Θανάσης ή η ιστορική αλήθεια των πραγμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Γέρο - Θανάσης ή η ιστορική αλήθεια των πραγμάτων