9790. - Ό Βασιλεύς και τό Σύνταγμα Άφιεροΰται εις τήν ελληνίδα νεότητα. Εις 8ον, σ. 16. Τό φυλλάδιον υπογράφει: Τυφωεύς. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1863. IEEE—. *
Τυφωεύς

Ο Βασιλεύς και το Σύνταγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Βασιλεύς και το Σύνταγμα