9789. - Ό Βασιλεύς 'Αλφρέδος ήτοι Τα υπέρτατα καθήκοντα και αί νόμι- μοι ελπίδες τοϋ 'Ελληνισμού ύπό Ευγενίου Βαπτιστιάδου Δελβινιώτη; Κερκυραίου. Έν Ζακύνθω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 1863 Εις δον, σ. 45 + φ. 1 ά.ά. ΕΒΕ. Π. Ε. 662Κ, ΓΕΝ. Κ. G. 219, IEEE. 791. -*
Ευγενίου Βαπτιστιάδου Δελβινιώτη

Ο Βασιλεύς Αλφρέδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Βασιλεύς Αλφρέδος