9784. - Ό 'Αλέξανδρος Μανσόλας ή ή κατάστασις τοΰ τηλεγράφου έν Ελλάδι Άναφοραί τών πλείστων τηλεγραφικών υπαλλήλων προς τον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως και τό έπί τών Εσωτερικών 'Υπουργεΐον περί τής αθλίας καταστάσεως και έντελοΰς παραλυσίας τοΰ Τηλεγράφου έν Ελλάδι, έ'νεκα τής άνικανότητος και αμά- θειας τοΰ τμηματάρχου κ. Άλ. Μανσόλα. 'Αφιεροΰται είς τό φιλόπατρι καί, φιλοδίκαιον τής Εθνικής τών Ελλήνων Β'. Συνελεύσεως. Έν 'Αθήναις. Έκ τοΰ τυπογραφείου Ή Καρτερία. 1863. Είς δον, σ. δ' + 5 - 24. ΓΕΝ. Κ. G. 860. -*·

Ό Αλέξανδρος Μανσόλας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Αλέξανδρος Μανσόλας