9783.-Ό άγιος Βασίλειος τοΰ 1863. [κάτω:] Τυποις Τω. Άθανασιάδου. Μφ. είς φυλλον. Στίχοι 'Αντωνίου Φατσέα. Legrand 2370. *
Αντωνίου Φατσέα

Ο άγιος Βασίλειος του 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο άγιος Βασίλειος του 1863