9782. - Νύξεις περί της αρχής τής οικογενείας τοΰ κομ. Δημητρίου Καροΰσου και "Εκθεσις Γεγονότων και εγγράφων τινών συσχετιζόμενων μέ τον δημόσιον βίον του. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. 1863. Είς 8ον, σ. 23, ΔΑ Κ—.

Νύξεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νύξεις