9781. - Νύξεις επί τίνων νομοθετικών αντικειμένων ως έπιδόρπιον προσφερομέ- νων τή Έθνοσυνελεΰσει υπό Α. Κ. Παπαζαφειροπούλου δικηγόρου και συντάκτου τής εφημερίδος «Ή Φωνή τών Επαρχιών». Έν Τριπόλει 1863. Κουμανούδης 3, 95. -*
Α. Κ. Παπαζαφειροπούλου

Νύξεις επί τίνων νομοθετικών αντικειμένων ως επιδόρπιον προσφερομένων τη Εθνοσυνελεύσει

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νύξεις επί τίνων νομοθετικών αντικειμένων ως επιδόρπιον προσφερομένων τη Εθνοσυνελεύσει