9780.-Νόμος ΨΜΔ. Περί Εθνοφυλακής. Είς feov, σ. 94. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1863. Πρβλ. αριθ. 9242.

Νόμος ΨΜΔ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος ΨΜΔ