9778. - Νομολογία τών πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τοϋ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1863. Κέρκυρα, έν τω τυπογραφεία) της Κυβερνήσεως. Είς 8ον, σ. 392 + ε'. -*

Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης