9776 -Νικολάου Ι. Σαριπόλου Μελέτη Περί τών αιτίων δι' ά ή αρχαία Ελλάς δέν παρήγαγε νομοδιδασκάλους. Εις 8ον, σ. 22. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1863. Έδημοσιεύθη έν Πανδώρα, φυλλ. 441 έπ. (1863). ΕΒΕ ΣΥΜΜ. 202, ΓΕΝ. Per. 166. #¦
Νικολάου Ι. Σαριπόλου

Μελέτη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μελέτη