9775. - Νικόλαος Έλέει θείω Μητροπολίτης Ζακύνθου. 'Εγκύκλιος προς τους έντιμους εκλογείς και απαντάς τους συμπολίτας της νήσου ταύτης [κάτω:] Τυπ. δ Παρνασσός. Μφ. 0.28 Χ 0.42, τής 7 Σεπτεμβρίου 1863, έν Ζακύνθω. IEEE—. *
Νικόλαος

Εγκύκλιος προς τους έντιμους εκλογείς και άπαντας τους συμπολίτας της νήσου ταύτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος προς τους έντιμους εκλογείς και άπαντας τους συμπολίτας της νήσου ταύτης