9774.-Νέος Έρωτόκριτος ύπό Δ. Φωτεινού. Έν Σμύρνη.....1863. Εις 8ον. Πρβλ. αριθ. 1072. Κουμανούδης 3, 88. *
Δ. Φωτεινού

Νέος Ερωτόκριτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέος Ερωτόκριτος