9773.-Νέον έτος 1863. [κάτω:] Ό Κλητήρ τοϋ Τηλεγραφείου 'Αθηνών Παναγιώτας Φοοστάνος. Μφ. 0 23x0 31. Στίχοι. "Αρχ. Σαν αστραπή οί χρόνοι μας διαβαίνοντες ώς μόνων- - - Κατά τοϋ "Οθωνος. IB, 90. -*-

Σαν αστραπή οι χρόνοι μας διαβαίνοντες ως μόνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σαν αστραπή οι χρόνοι μας διαβαίνοντες ως μόνων