9770.— Νέον έτος 1863 Ό εκ τοϋ Μεδρεσέ ποτέ υπεύθυνος συντάκτης τοϋ «Μέλλοντος της Ελλάδος» [κάτω:] Ίω. Αντωνιάδης. Μφ. 0.25x0 31. ΜΜΠ—. *

Νέον έτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον έτος