9768α.-Νέον έτος 1863. [κάτω:] Ό διανομεύς τοϋ Φιλίστορος. Μφ. 0 21x0.28. Στίχοι. "Αρχ. Ένω τοσαΰτ' ακούσματα της υψηλής πολιτικής- - -IB, 90. *

Ενω τοσαύτ' ακούσματα της υψηλής πολιτικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενω τοσαύτ' ακούσματα της υψηλής πολιτικής