9768.-Νέον έτος 1863. [κάτω:] Ό Διανομεύς της Φήμης. Μφ. 0.24x0 31. Στίχοι. "Αρχ. Ή Φήμη ή Ταχύπτερος τα πάντα σαλπίζει,- - -IB, 90. *-

Η Φήμη ή Ταχύπτερος τα πάντα σαλπίζει

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Φήμη ή Ταχύπτερος τα πάντα σαλπίζει