9765--Νέον έτος 1863 [κάτω:] Ό διανομεύς τής Νομικής 'Επιθεωρήσεως Μφ. 015x0 27. Στίχοι. "Αρχ Μέ βλέπετε εις τής χαράς πώς ϊσταμαι ώς βέλος,- - - IB, 90. *

Με βλέπετε εις της χαράς πως ισταμαι ως βέλος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Με βλέπετε εις της χαράς πως ισταμαι ως βέλος