9762. — Νέον έτος 1863. [κάτω:] Ό διανομεύς τής 'Ανεγέρσεως. Μφ. 0.24x0 31. Στίχοι. "Αρχ. "Ηλθε κι' έ'φυγεν ό χρόνος- - -. IB, 90. -Η-

Ηλθε κι έφυγεν ό χρόνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηλθε κι έφυγεν ό χρόνος