9760.— Νέον έτος 1863. [έν τέλει:] Έν Άτ)ήναις την 1 Ιανουαρίου 1863. Ό Έλλην τοϋ Όλύμπου Ζήσης Σωτηρίου. Εϊς 8ον, σ. 16. IEEE—. ¦»¦
Ζήσης Σωτηρίου.

Ο Έλλην του Ολύμπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Έλλην του Ολύμπου