9759. - Νέον έτος 1863 Α' 'Ιανουαρίου Ό διανομεΰς τοϋ Ευαγγελισμού προς τους συνδρομητάς του----[κάτω :] Ποίησις Θ. Όρφανίδου. Μφ. 0.24x0 31 Στίχοι. "Αρχ. Εις έποχήν καθ' ην ζητεί άνάπλασιν τό γένος- - - IB 90. -#¦
Θ. Όρφανίδου.

Εις εποχήν καθ' ην ζητεί ανάπλασιν το γένος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις εποχήν καθ' ην ζητεί ανάπλασιν το γένος