9758 —Νέον Έκλόγιον περιέχον βίους αξιόλογους διαφόρων αγίων, εν οΐς προσετέθη ηδη και ό βίος τοϋ εν άγίοις Πατρός ημών Θεωνά αρχιεπισκόπου Θεσσα- λονίκης και άλλα τινά ψυχωφελή διηγήματα, εκλεχθέν εκ πολλών και διαφόρων βι- βλίων, εις άπλήν τε φράσιν μεταγλωττισθέν, και διά φιλοχρίστου τινός Χριστιανοΰ τό πρώτον εκδοθέν. Αιτήσει τών εν τώ άγιωνΰμψ "Ορει τοϋ "Αν)ω σεβασμίων πατέρων, ήδη δε τό δεύτερον εκδίδεται, υπό Άββακοόμ ιεροδιακόνου και ΆνίΚμοί) μονάχου τών Άγιοριτών, και αδεία της τοϋ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινου- πόλει, εκ της πατριαρχικής τοϋ Γένους τυπογραφείας διευθυνομένης υπό Στεφάνου Λαμπαδαρίου αωξγ'. 1863. Εις φύλλον, σ. η' + 398. Περί της α' εκδόσεως πρβλ. άριν. 221. ΒΚΧ 3459, ΠΚ. Ι 2. *

Νέον Εκλόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον Εκλόγιον