9757. — Μϋθοι τοϋ Λαφονταίνου εκ τοϋ γαλλικοΰ μεταφρασμένοι υπό Μ. Άν- δρεάδοο και έκδεδομένοι επιστασία καΐ δαπάνη Μ. και Ξ. Άθήνησι, τύποις Χ. Νι- κολαΐδου Φιλαδελφέως. Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς αριθ. 420). 1863 Εις 8ον, σ. 80. Μετάφρασις έμμετρος. ΓΕΝ. MGL 1052, ΒΚΧ 13080, IB 9, 189. -*-
Λαφονταίνου

Μύθοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μύθοι