9756. -Μία φωνή διαμαρτυρήσεως τών υποφαινομένων αποτυχόντων βου- λευτών Ζακύνθου, οπαδών τής οκτωβριανής επαναστάσεως ενώπιον τοΰ Πανελληνίου Δια την καταπίεσιν ήτις έγένετο κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς Ζακύνθου τής 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 1863. [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 21 Σεπτεμβρίου 1963 ε. έλ. Τυπ. «ή Ίονία». Εις 8ον, σ. 8. Υπογράφουσιν· οι Δημήτριος Μπαχώμης, "Αγγελος Συγούρος - Δεσύλλας, 'Ιω- άννας Ίωαννόπουλος, Γεώργιος Βερύκιος. IEEE 889.
Δημήτριος Μπαχώμης, "Αγγελος Συγούρος - Δεσύλλας, 'Ιω-άννας Ίωαννόπουλος, Γεώργιος Βερύκιος

Μία φωνή διαμαρτυρήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μία φωνή διαμαρτυρήσεως