9753. — Μηναίον τοΰ Δεκεμβρίου Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αΰτφ Άκολουθίαν, Διορθωθέν το πριν ύπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού τοΰ Τμβρίου, Και παρ' αύτοΰ αΰξηθέν τή τοϋ Τυπικοϋ προσθήκη κατά την διάταξιν τής 'Αγίας τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας. Ής τή εγγράφω αδεία Άναθεωρηθέν και ακριβώς έπι- διορθωί)έν έκδίδοται νΰν το τρίτον. Έν Βενετία εκ τής εκκλησιαστικής τυπογρ. τοΰ Φοίνικος 1863. Εις 4ον, φ. 1 ά ά. * σ. 243. *

Μηναίον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μηναίον