9752. — Μαρία Παδέλλα, δράμα εκ τοΰ Ίταλικοΰ μεταφρασθέν ύπό Α. Καλύβα άφιεροΰμενον τή ελληνική κοινωνία. Έν Πάτραις εκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Ι. Κατζι- κίδου (κειμένου απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου). 1863. Εις 8ον, σ. 52. Legrand 2364. *
Α. Καλύβα

Μαρία Παδέλλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαρία Παδέλλα