9751.-Λόγος Τοΰ Κυρίου Σπυρίδωνος Τρικούπη, Πληρεξουσίου τής παροι- κίας τών εν Μαγκεστρία ομογενών, εκφωνηθείς εν πλήρει συνεδριάσει τής Εθνικής Συνελεύσεως κατά την 18ην 'Ιανουαρίου, [1863] προκειμένου εις συζήτησιν τοΰ τρί- του Κεφαλαίου τοΰ Κανονισμοΰ τοΰ περί διαλογής τών ψήφων επι τή εκλογή τοΰ βασιλέως [Αλφρέδου]. Εις 8ον, ο. 8. ΓΕΝ. Κ. G. 514.
Σπυρίδωνος Τρικούπη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος