9749.— Λόγος τοΰ βουλευτοΰ Κέρκυρας Σωκράτους Κουρή, κατά την έν τφ βουλευτηρίω συζήτησιν τής 1/13 'Οκτωβρίου 1863, επί τών προτάσεων ας ή Αΰτοΰ Έξοχότης δ λόρδ Μέγας 'Αρμοστής έν ονόματι τής Άνάσσης καθυπέβαλεν ώς άναγ-
Σωκράτους Κουρή

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος