9748.-Λόγος τής 25 Μαρτίου 1863. Ύπό Γ. Τερτσέτη Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς αριθ. 420). 1863. Εις 8ον, σ. 12. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 1198, ΓΕΝ. Κ. G 490. *
Γ. Τερτσέτη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος