9747.— Λόγος τής Α. Ύψ. τοΰ ήγεμόνος τής Σάμου κυρίου κυρίου Μ. Άρι- στάρχου, εκφωνηθείς έν Βαθεΐ τή 6 'Οκτωβρίου 1863. Έν Σάμω 1863. Εις 8ον, σ. 10. ΑΕΒ 310. *
Μ. Άρι-στάρχου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος