9746. - Λόγος περί τής καθόλου αρχαιότητος, Εκφωνηθείς έν τή ένάρξει τών ενιαυσίων εξετάσεων τοΰ έν Χάλκη Έλλ. Έμπορικοΰ Φροντιστηρίου Τή 30 'Ιουνίου 1863, Ύπό Ματθαίου Κ. Παρανίκα Τών διδασκόντων έν αΰτφ. Έν Κωνσταντινου- πόλει, εκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Ίγνατιάδου. (Όδός Πεμπτοπαζάρου αριθ. 12). 1863. Εις 8ον, σ. 34. ΛΟΒ. Κ 1 ΠΙ, ΑΠ-, ΠΚ. Ρ« 20.
Ματθαίου Κ. Παρανίκα

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος