9745.— Λόγος πανηγυρικός επί τή ψηφισ{)είση ενώσει τών Ιονίων Νήσων μετά τοΰ συνταγματικοΰ Βασιλείου της 'Ελλάδος Έκφωνηίίείς κατ' έντολήν της 'Ιο- νίου Βουλής Ύπό τοΰ Βουλευτοΰ Δρος 'Ιωάννου Μαρίνου Λευκαδίου 'Εν τή Μητρο- πόλει Κέρκυρας, τή 26 Σεπτ. 1863 ε. έλ. Μετά την ύπό τοΰ Πανιερωτάτου Μητρο- πολίτου Άποφάσει τής Βουλής τελεσθεΐσαν Δοξολογίαν. (Έδημοσιευθη και διά τής εφημερίδος Ενώσεως). Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής. 'Αντωνίου Τερζάκη. 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Β. Ε. I. 718R, ΒΒ—, ΓΕΝ. Geogr. 3478, IEEE 892, IB 7, 262. *
Ιωάννου Μαρίνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος